IMPACT- Βελτιώνοντας το προφίλ σας: μειώνοντας το αποτύπωμά σας

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο «   IMPACT   - Βελτιώνοντας το   προφίλ σας: μειώνοντας το αποτύπωμά σας   » έχει ως στόχο να ορίσει τις αναγκαίες απαιτήσεις που οι ΜΜΕ πρέπει να ικανοποιούν και τις δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν για τη μεγιστοποίηση των βιώσιμων ρουτινών που μπορούν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και, κατά συνέπεια, να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να μειώσουν το κόστος τους. 

Ως εκ τούτου, το έργο IMPACT θα παρέχει στους ενήλικες ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την αύξηση της επίγνωσής τους σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΜΜΕ και ότι μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στο χώρο εργασίας.

Το έργο έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους   :

 

 • Nα βοηθήσει τους ανθρώπους να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, παρέχοντάς τους γνώσεις και ικανότητες που σχετίζονται με το πολύ σημαντικό ζήτημα των επιπτώσεων των ΜΜΕ στο περιβάλλον.
 • Να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προσεγγίσεις νέας εκμάθησης και διδακτικές προσεγγίσεις που ενθαρρύνουν τις βασικές ικανότητες / εγκάρσιες δεξιότητες των εργαζομένων στα ΜΜΕ, που έχουν επίπτωση στη μελλοντική τους απασχολησιμότητα.
 • Να συνδέσει εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού και την ανταλλαγή εμπειριών προκειμένου να βελτιωθούν οι διδακτικές και οι εκπαιδευτικές διαδικασίες.
 • Να αυξήσει την κατανόηση, από τους εργαζομένους, των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσω της συμμετοχής σε ένα έργο με βάση το πρόγραμμα εκμάθησης που αξιοποιεί την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών θεμάτων επιπτώσεων, ιδίως με χωρίς κόστος ή χαμηλού κόστους μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων εκπαιδευτών, το οποίο θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία διδασκαλίας ενός ευέλικτου προγράμματος μάθησης με σκοπό να εμπλέξει υπαλλήλους και να προωθήσει την υποστήριξη των εργοδοτών στις ΜΜΕ.

 

Περίοδος:  01/2012–12/2013  

Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

 

Αύξηση ενημερότητας Υπηκόων Τρίτων Χωρών σχετικά με τους οδικούς κανόνες στην Κύπρο

 

Σύντομη περιγραφή 
Η Δράση περιλαμβάνει την εκπαίδευση διακοσίων (200) Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που βρίσκονται στην Κύπρο, σχετικά με τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τη σωστή και ορθή χρήση και οδήγηση οχημάτων όπως για παράδειγμα αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, σύμφωνα με όλα όσα προβλέπονται στις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην υλοποίηση της Δράσης θα συμμετέχουν και άτομα ΥΤΧ που κινούνται ως πεζοί. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ενημερωτικού υλικού σε διάφορες γλώσσες, το οποίο θα διανεμηθεί σε ΥΤΧ, τόσο σε αυτούς που θα λάβουν μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, όσο και σε άλλους οι οποίοι θα εντοπιστούν σε περιοχές και σημεία που συχνάζουν. Συνολικά, σε όλη την Κύπρο, θα πραγματοποιηθούν οκτώ (8) εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία θα συμμετέχουν διακόσιοι (200) εκπαιδευόμενοι που είναι ΥΤΧ, ενώ στο κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο θα συμμετέχουν 25 άτομα – εκπαιδευόμενοι.

 

Περίοδος:  01/2012–06/2012  

Αποδέκτης: Υπεύθυνη Αρχή Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης ΥΤΧ (Κλάδος Ταμείων Αλληλεγγύης) 

 

 

Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci-Transfer of Innovation “Listening to Young Children-WeListen2Y”

 

Σύντομη περιγραφή

Το σχέδιο αποσκοπεί στην επαγγελματικοποίηση της εργασίας με τα παιδιά, βάσει μιας καινοτόμου παιδαγωγικής προσέγγισης, η οποία έχει ονομαστεί «Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά». Με το σχέδιο αυτό επιχειρείται η μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα, προκειμένου να διαμορφωθούν κοινά πλαίσια εφαρμογής της προσέγγισης «Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά», προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τεσσάρων εμπλεκομένων χωρών. Επιπλέον, το σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου παρέμβασης σε εθνική κλίμακα, συνδέοντας μέσα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα επαγγελματίες από διάφορες περιοχές και περιφέρειες και επιτρέποντας έτσι την εφαρμογή της προσέγγισης «Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά».

Το σχέδιο «Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά» επιδιώκει:

 • τη μεταφορά και προσαρμογή καινοτόμων μαθησιακών προτάσεων για την επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της εκπαίδευσης και
 • το σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού μαθήματος για δασκάλους και επιμορφωτές που αναπτύσσουν βασικές ικανότητες στον τομέα, καθώς και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα.

Στα αποτελέσματα του σχεδίου συγκαταλέγονται:

 • ένα πολυγλωσσικό, διαδικτυακό μάθημα, το οποίο θα εφαρμόζεται μέσα από ένα πακέτο εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης και επιμόρφωσης και θα είναι κατάλληλο για περαιτέρω ενσωμάτωση, επαναχρησιμοποίηση και εμπορευματοποίηση μετά από την αρχική του παράδοση και
 • η διάχυση καινοτόμων διαδικτυακών και ενδοϋπηρεσιακών προτάσεων που θα εμπλουτίσουν την ευρωπαϊκή επαγγελματική κατάρτιση.

Το σχέδιο απευθύνεται σε:

 • επιμορφωτές στον τομέα της εκπαίδευσης και
 • επαγγελματίες που βρίσκονται σε άμεση επαφή με παιδιά ηλικίας 2-6 ετών.

 

Η ENOROS  Consulting Ltd  συμμετέχει στο Έργο ως βασικός εταίρος, συμβάλλοντας στη n υλοποίηση συγκεκριμένων Πακέτων Εργασίας/ Δραστηριοτήτων καθώς και στη συνολική διαχείριση του έργου , προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του.

 «Listening to Young Children" προσέγγιση και μεθοδολογία. Σχετική εμπειρογνωμοσύνη πρόκειται να μεταφερθεί από την Ελλάδα προκειμένου ένα ανάλογο ειδικό πλαίσιο να δημιουργηθεί και στις άλλες χώρες που συμμετέχουν (Πολωνία, Βουλγαρία και Κύπρος), ώστε να γίνει αντιληπτή η προσέγγιση και η υποστήριξη των επαγγελματιών για την αντιμετώπιση των νέων αναγκών με συνεκτικό τρόπο.

 Συνοπτικά, το Έργο “WeListen2Y” επιδιώκει τα ακόλουθα:

 • Μεταφορά και προσαρμογή των καινοτόμων μαθησιακών λύσεων για την επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της εκπαίδευσης,
 • Σχεδιασμό και δοκιμή μιας ευρωπαϊκής πορείας για τους δασκάλους και τους εκπαιδευτές,
 • Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στον τομέα,
 • Παροχή ποιότητας των υπηρεσιών σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο

Η ENOROS Consulting Ltd συμμετέχει στο Έργο ως βασικός εταίρος, συμβάλλοντας στη διαχείριση και υλοποίηση συγκεκριμένων Πακέτων Εργασίας/ Δραστηριοτήτων, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του Έργου. 

 

 

Περίοδος:02/2011- 12/2012

Αποδέκτης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

 

Εξασφάλιση εξειδικευμένων υπηρεσιών κατάρτισης σε Μικροεπιχειρήσεις με απασχόληση 1-4 άτομα

 

Σύντομη περιγραφή

Στόχος των Συμβάσεων είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κατάρτισης σε Μικροεπιχειρήσεις με απασχόληση 1-4 άτομα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστι-κότητάς τους. Οι ειδικοί στόχοι της Σύμβασης είναι οι ακόλουθοι:

 • Εντοπισμός των αναγκών και διάγνωση των αδυναμιών/ προβλημάτων των Μικρο-επιχειρήσεων.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων των διευθυντών των Μικροεπιχειρήσεων, κυρίως σε θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού, στοχοθέτησης και ετοιμασίας μεσοπρόθε-σμων σχεδίων δράσης.
 • Ετοιμασία μεσοπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου ανάπτυξης των Μικρο-επιχειρήσεων.

Οι πιο πάνω υπηρεσίες κατάρτισης προβλέπουν την υλοποίηση της ακόλουθης δέσμης ενεργειών προς όφελος του πληθυσμού- στόχου:

 • Εντοπισμός αναγκών από ειδικούς Σύμβουλους, μέσα από σχετική διερεύνηση και διάγνωση, των αδυναμιών/ προβλημάτων των Μικροεπιχειρήσεων. Κατά την ενέργεια αυτή, προβλέπεται στενή συνεργασία του Συμβούλου με τον ιδιοκτήτη/ διευθυντή καθώς και με άλλα στελέχη της Μικροεπιχείρησης. Αποτέλεσμα της ενέργειας είναι η σύνταξη σχετικής έκθεσης, η οποία θα τυγχάνει της αποδοχής της Μικροεπιχείρησης και της έγκρισης της ΑνΑΔ.
 • Προγράμματα ομαδικής κατάρτισης διάρκειας 20 ωρών από εξειδικευμένους Εκπαιδευτές για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των διευθυντών των Μικρο-επιχειρήσεων, κυρίως σε θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού, στοχοθέτησης και ετοιμασίας ενός μεσοπρόθεσμου σχεδίου δράσης για ενίσχυση της ανταγωνιστικό-τητας της Μικροεπιχείρησης, το περιεχόμενο των οποίων θα αποτελείται από προκαθορισμένες από την ΑνΑΔ ενότητες και θα υλοποιείται από κατάλληλους Εκπαιδευτές που θα υποδείξει ο κάθε Ανάδοχος. Η προβλεπόμενη μέση συμμετοχή ανέρχεται σε 15 άτομα ανά πρόγραμμα. Έναρξη προγράμματος με λιγότερες ή περισσότερες συμμετοχές (10 & 20, ελάχιστος και μέγιστος αριθμός, αντίστοιχα) γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της ΑνΑΔ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική πορεία του Έργου.
 • Ετοιμασία, με την καθοδήγηση και βοήθεια εξειδικευμένων Συμβούλων, μεσο-πρόθεσμων επιχειρησιακών πλάνων ανάπτυξης κάθε Μικροεπιχείρησης με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Κατά την ενέργεια αυτή, προβλέπεται στενή συνεργασία του Σύμβουλου με τον ιδιοκτήτη/ διευθυντή αλλά και στελέχη της Μικροεπιχείρησης. Αποτέλεσμα της ενέργειας είναι η σύνταξη ενός μεσο-πρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου ανάπτυξης κάθε Μικροεπιχείρησης, το οποίο θα πρέπει να τύχει της αποδοχής της Μικροεπιχείρησης και της έγκρισης της ΑνΑΔ.

 

 

Περίοδος:11/2010 – 11/2014

Αποδέκτης: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ)