Νέο Σχέδιο Χορηγιών για ΜΜΕ

Νέο Σχέδιο Χορηγιών για ΜΜΕ

  

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού «Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων».

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων (πχ ανακύκλωση, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, κλπ), που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η ενίσχυση αφορά την παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή και για τη δημιουργία νέων βιώσιμων ΜΜΕ.

Ειδικότερα, οι στόχοι του Σχεδίου είναι: 

 

Η ενίσχυση των ΜΜΕ για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους.

 

Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.

 

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στις ΜΜΕ που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα / εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, πιστοποίηση προϊόντων και δαπάνες διαπίστευσης, προβολή / προώθηση, αμοιβές συμβούλων).

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €14 εκατομμύρια.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 26 Μαρτίου 2015 μέχρι τις 22 Ιουνίου 2015. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421, Λευκωσία, με την ένδειξη «Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας».

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 - 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παροχή βοήθειας στην ετοιμασία και υποβολή των σχετικών αιτήσεων συμμετοχής σας στο σχέδιο επικοινωνήστε μαζί μας στο Τηλέφωνο 22 – 375472 (info@enoros.com.cy).