Δελτίο Τύπου (Μάρτιος 2013)

Το Γραφείο Προγραμματισμού, μετά από ανοικτό διαγωνισμό ανέθεσε στην κοινοπραξία ENOROS Consulting Ltd –ΛΚΝ ΕΠΕ, μελέτη με τίτλο: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» στην ισότητα των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Από τη μελέτη θα προκύψουν συμπεράσματα και διορθωτικές ενέργειες στο υπόλοιπο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, αλλά κυρίως εν όψει του προγραμματισμού της νέας περιόδου προγραμματισμού 2014-2020.

 

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της μελέτης θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τη Διαχειριστική Αρχή και τους Ενδιάμεσους Φορείς των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τόσο όσον αφορά την αποτίμηση των παρεμβάσεων που ήδη υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί, όσο και σχετικά με τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των παρεμβάσεων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ως προς την ενσωμάτωση των αρχών της ισότητας ευκαιριών.