Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Στήριξης

Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Λειτουργίας για τα Κέντρα Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Μαθητών στο «Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας»

 

Σύντομη περιγραφή

Στόχος του Έργου είναι η δημιουργία και η λειτουργία των «Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Μαθητών» και η παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών, όπως εντάσ-σονται στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» (ΖΕΠ). Τα Κέντρα Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Μαθητών αφορούν Κέντρα, τα οποία λειτουργούν σε πιλοτικό στάδια σε τέσσερις (4) ΖΕΠ της Κύπρου, όπου εξειδικευμένα στελέχη παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και πληροφόρησης των μαθητών/ριών, των γονιών τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα συγκεκριμένα Κέντρα λειτουργούν σε χώρους, οι οποίοι βρίσκονται στις συγκεκριμένες ΖΕΠ.

Το κύριο αντικείμενο του Προσωπικού Λειτουργίας των Κέντρων είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού στη διαχείριση των Κέντρων Πληροφόρησης & Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Μαθητών για διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Προσωπικό Λειτουργίας των Κέντρων προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εντάσσονται στο πλαίσιο των ακόλουθων βασικών δραστηριοτήτων:

 

 • Δραστηριότητα 1 : Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης και Οργάνωσης για την Εύρυθμη Λειτουργία των Κέντρων.
 • Δραστηριότητα 2 : Συντονισμός και Συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού, τους Υπεύθυνους του Έργου, τους Κεντρικούς Συντονιστές των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και με τους Τοπικούς Συντονιστές ή και άλλους Λειτουργούς που σχετίζονται με τις ΖΕΠ ή με τη συγχρηματοδότηση του Έργου.

 

Περίοδος: 10/2011– 10/2014  

Αποδέκτης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Κύπρος) 

Παροχή Κοινωνικής Στήριξης σε Αιτητές Ασύλου

 

Σύντομη περιγραφή

Το Έργο αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης προς αιτητές ασύλου που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βασικό στόχο του Έργου αποτέλεσε η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και των εν γένει υπηρεσιών που παρέχονται προς τους αιτητές ασύλου. Ειδικότερα, η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Έργου αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση και ενίσχυση της δυνατότητας της ομάδας στόχου για την πρόσβαση των Αιτητών Ασύλου στα δικαιώματα που παρέχει η σχετική νομοθεσία (πχ λήψη δημοσίου βοηθήματος, φαρμακευτική αγωγή και ιατρική περίθαλψη). 

 

Περίοδος:06/2010 – 06/2011

Αποδέκτης:Υπηρεσία Ασύλου (Υπουργείο Εσωτερικών)

Παροχή Ψυχολογικής Στήριξης σε Αιτητές Ασύλου

Σύντομη περιγραφή

Το Έργο αφορούσε τις ψυχολογικές υπηρεσίες που παράσχονται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (ισχύει μόνο για αιτητές) και τους Αιτητές Ασύλου προκειμένου να διευκολυνθούν στον τομέα αυτό και να μπορέσουν με μεγαλύτερη ευκολία να προσαρμοστούν από κοινωνική και ψυχολογική άποψη στα καινούργια δεδομένα του βίου τους. Για το σκοπό αυτό, η Ομάδα Έργου δημιούργησε ένα πλέγμα στοχευόμενων ενεργειών, μέσω των οποίων επετεύχθησαν οι ακόλουθοι στόχοι και αποτελέσματα που είχαν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Υπηρεσία Ασύλου:

 • Βελτίωση των διαδικασιών ασύλου, μέσω της εφαρμογής της σχετικής κοινοτικής οδηγίας,
 • Βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αιτητές ασύλου,
 • Βελτίωση της ικανότητας ένταξης των Αιτητών Ασύλου στην Κυπριακή κοινωνία. 

 

Περίοδος: 06/2010 – 06/2011

Αποδέκτης:Υπηρεσία Ασύλου (Υπουργείο Εσωτερικών)

 

Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (διοικητικών, κοινωνικών και ψυχολογικών) στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου Κοφίνου.

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή, σε καθημερινή βάση, υποστηρικτικών υπηρεσιών (διοικητικών, κοινωνικών και ψυχολογικών) στους αιτητές ασύλου και τις οικογένειες τους, οι οποίοι διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Πόλη Κοφίνου. Ειδικότερα, το Έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Ι. Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης , οι οποίεςαφορούν:

 • Οργάνωση του ημερήσιου, εβδομαδιαίου, μηνιαίου και τριμηνιαίου προγράμματος εργασίας των λειτουργών του Κέντρου και του υπόλοιπου βοηθητικού προσωπικού.
 • Επίβλεψη της καθημερινής διαχείρισης του Κέντρου.
 • Οργάνωση και τήρηση εισερχομένου και εξερχομένου αρχείου.
 • Συντονισμό καθημερινών εργασιών των λειτουργών του Κέντρου και του υπόλοιπου προσωπικού (υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των λειτουργών).
 • Επικοινωνία με δημόσιες και άλλες υπηρεσίες.
 • Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με το ΣΚΕ Κοφίνου και την ΥΑ.
 • Καθημερινή επαφή και ενημέρωση αρμόδιας λειτουργού της ΥΑ.
 • Συντονισμό των μηνιαίων συσκέψεων των ιδρυματικών λειτουργών, συμμετοχή σε αυτές και τήρηση πρακτικών.

ΙΙ. Υπηρεσίες Κοινωνικής Υποστήριξης , οι οποίεςπαρέχονται από κοινωνικό λειτουργό και αφορούν τα ακόλουθα:

 • Τήρηση κοινωνικού αρχείου για όλους του διαμένοντες στο Κέντρο.
 • Παροχή ατομικής και ομαδικής στήριξης σε αιτητές ασύλου και τις οικογένειες τους οι οποίοι διαμένουν στο Κέντρο.
 • Διοργάνωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για τους διαμένοντες στο Κέντρο.
 • Διασύνδεση της τοπικής κοινότητας με το Κέντρο Υποδοχής.
 • Παροχή κοινωνικής στήριξης και σε άτομα (αιτητές ασύλου) οι οποίοι δεν διαμένουν στο Κέντρο, κατόπιν οδηγιών της Υπηρεσίας Ασύλου.

ΙΙΙ. Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης , οι οποίεςπαρέχονται από ψυχολόγο και αφορούν τα ακόλουθα:

 • Παροχή ψυχολογικής στήριξης στους αιτητές ασύλου και τις οικογένειες τους στις περιπτώσεις που παραπέμπονται από τον κοινωνικό λειτουργό.
 • Δημιουργία ομάδων παροχής ψυχολογικής στήριξης.
 • Παροχή ατομικής ψυχολογικής στήριξης.
 • Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.
 • Παροχή ψυχολογικής στήριξης σε ειδικές περιπτώσεις σε άτομα (αιτητές ασύλου) που δε διαμένουν στο Κέντρο, κατόπιν οδηγιών της Υπηρεσίας Ασύλου.
 • Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (διοικητικών, κοινωνικών και ψυχολογικών) στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου Κοφίνου

 

 

Περίοδος:01/2010 – 01/2012

Αποδέκτης:Υπηρεσία Ασύλου (Υπουργείο Εσωτερικών) 

 

Παροχή Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Μονάδας Εργασιακών Συμβούλων στο πλαίσιο της δραστηριότητας 1.2 του Μέτρου 1.1 του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού για το Στόχο 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό» 2004 – 2006

 

Σύντομη περιγραφή

Οι υπηρεσίες της Επιχειρησιακής Μονάδας εξυπηρέτησαν άμεσα τους στόχους του Μέτρου 1.1. και διαρθρώνονταν στα ακόλουθα πεδία:

 • Παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης σε ανέργους και ειδικές ομάδες πληθυσμού που απευθύνονται στις δομές της ΔΥΑ με τη χρήση κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων,
 • Παροχή συμβουλών και υποστήριξης προς το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης,
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος ταχύρρυθμης επιμόρφωσης των Συμβούλων Απασχόλησης στην χρήση των μεθόδων και εργαλείων εξατομικευμένης προσέγγισης.

 

Περίοδος:9/2007 – 9/2008

Αποδέκτης:Κοινοπραξία Επιχειρησιακής Μονάδας Εργασιακών Συμβούλων (ΚΕΜΕΣ)

Παροχή Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Μονάδας Εργασιακών Συμβούλων στο πλαίσιο της δραστηριότητας 1.2 του Μέτρου 1.1 του ΑΠ 1 του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού για το Στόχο 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό» 2004 – 2006

 

Σύντομη περιγραφή

Στο πλαίσιο του έργου η Επιχειρησιακή Μονάδα των Εργασιακών Συμβούλων υποστήριξε τη ΔΥΑ του Τμήματος Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων) για τη δημιουργία προϋποθέσεων αποτελεσματικής παροχής ποιοτικών υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης ανέργων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού, μέσω της μεταφοράς κατάλληλης τεχνογνωσίας και ανάπτυξης μεθοδολογιών και εργαλείων.

Οι παρεχόμενες από τη Μονάδα υπηρεσίες συνοψίζονται στα ακόλουθα πεδία:

 • Παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης σε ανέργους και ειδικές ομάδες πληθυσμού και αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικασίας και μεθοδολογικών εργαλείων εξατομικευμένης προσέγγισης.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος επιμόρφωσης στη χρήση των μεθόδων και εργαλείων εξατομικευμένης προσέγγισης, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ΕΜΕΣ, των ήδη υπηρετούντων Λειτουργών στα υφιστάμενα Γραφεία Εργασίας και των Συμβούλων Απασχόλησης που θα προσλάβει η ΔΥΑ.
 • Παροχή συμβουλών και υποστήριξης προς το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης από το δίκτυο των Γραφείων Εργασίας.

Η Εnoros Consulting Ltd συμμετείχε με την παροχή υπηρεσιών εργασιακών συμβούλων, καθώς και την συμμετοχή της στην εκπόνηση των παραδοτέων του έργου.

 

 

Περίοδος: 12/2005 – 6/2007

Αποδέκτης: Κοινοπραξία Επιχειρησιακής Μονάδας Εργασιακών Συμβούλων