Η ENOROS Consulting Ltd αποτελεί μια από τις ανερχόμενες εταιρίες συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο Συστήθηκε το 2006 και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα της διοίκησης έργων (management consulting), παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Στόχο της ENOROS Consulting Ltd αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης γνώσης για την κάλυψη των αναγκών τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης κοινοτικών πόρων. Παράλληλα, η εταιρία εξειδικεύεται στη διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων (σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε θέματα ανθρωπίνων πόρων και νέων τεχνολογιών.

 

 

 

iso

H ENOROS Consulting Ltd εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 στο πεδίο: 

 

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Διαχείριση Εθνικών και Διεθνών Προγραμμάτων. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TÜV HELLAS A.E. και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης.

 

charta

H ENOROS Consulting Ltd συμμετείχε στην πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ με τον τίτλο «Χάρτα των Κυπριακών Επιχειρήσεων Κατά της Κλιματικής Αλλαγής», έχει δε συνυπογράψει το σχετικό κείμενο.