Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

Η ENOROS Consulting Ltd διαθέτει εμπειρία στα ακόλουθα:

 

bplan

  • Στρατηγικός σχεδιασμός και μακροχρόνια επιχειρηματικά προγράμματα (Business Plans).
  • Μελέτες βιωσιμότητας και οικονομικής σκοπιμότητας.
  • Μελέτες υπαγωγής επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους.
  • Αξιολογήσεις Επενδύσεων.
  • Μελέτες χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων - επιχειρήσεων και επαναχρηματοδότησης επιχειρήσεων.

 

 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 

Η ENOROS Consulting Ltd διαθέτει εκτενή εμπειρία στην εκπόνηση θεματικών μελετών και ερευνών που άπτονται της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται μελέτες αναδιάρθρωσης συστημάτων αρχικής συνεχιζόμενης κατάρτισης, μελέτες για την εισαγωγή και ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων, αξιολόγηση δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας σε Αρχές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Ελλάδα και Κύπρο.

hr

 

 

 

 

Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

 

Η στρατηγική της Λισαβόνας αναγνώρισε την αξία της εκπαίδευσης και των γνώσεων στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης, υπό το πρίσμα υγιών συνθηκών απασχόλησης, ισότητας και ενσωμάτωσης.

school

 

Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας, να αντιληφθούν τις ανάγκες των ανθρώπων (μαθητών και γονέων), να προβλέψουν και να ακολουθήσουν τις δημογραφικές τάσεις και τέλος να διασφαλίσουν την προστιθέμενη αξία των δημοσίων επενδύσεων.

Η ΕNOROS Consulting Ltd αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο των οποίων βοηθά Δικαιούχους του τομέα της εκπαίδευσης να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, να αξιολογήσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και διεξάγει μελέτες σε εκπαιδευτικά θέματα, όπως για παράδειγμα την πιστοποίηση προγραμμάτων και προσόντων, την ποιότητα, κλπ.

 

Αγορά εργασίας και προώθηση της απασχόλησης

 

Η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μέσω συμπληρωματικών μέτρων που άπτονται του κοινωνικού τομέα, ήτοι υψηλά επίπεδα απασχόλησης και αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς εργασίας, τα οποία είναι δύο από τα πλέον σημαντικά στοιχεία που προσδιορίζουν την οικονομική επίδοση μιας χώρας.

 

 

Η ENOROS Consulting Ltd έχει παράδοση στην εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την απασχόληση και η εμπειρία της περιλαμβάνει αξιολόγηση πολιτικών για την αγορά εργασίας, παροχή υπηρεσιών εκσυγχρονισμού Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης και εφαρμογή σχεδίων δράσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η Εnoros  διεξάγει έρευνες σχετικές με την απασχόληση για όλο τον κύκλο πολιτικών, από τη σύλληψη μιας πολιτικής μέχρι τη διάχυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της.

jobs

 

 

 

Σχεδιασμός, διαχείριση και αξιολόγηση Προγραμμάτων και Έργων

 

project

 

H ENOROS Consulting Ltd έχει υλοποιήσει ικανό αριθμό έργων, τα οποία αφορούν την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης Προγραμμάτων και Έργων. Ουσιαστικά η εμπειρία της στον τομέα εστιάζεται στην υποστήριξη φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.