Αξιολόγηση/Μελέτες/Έρευνα

Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών για εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σκοπιμότητα και Δυνατότητα Ένταξης στο Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων ειδικοτήτων/ κλάδων σπουδών της Τεχνικής/ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του Συστήματος Μαθητείας καθώς και άλλων  ειρών μαθημάτων Αρχικής Κατάρτισης» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της ΑνΑΔ «Εγκαθίδρυση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο»

 

Σύντομη περιγραφή
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η  εξασφάλιση υπηρεσιών για εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σκοπιμότητα και Δυνατότητα Ένταξης στο Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων ειδικοτήτων/ κλάδων σπουδών της Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του Συστήματος Μαθητείας καθώς και άλλων σειρών μαθημάτων Αρχικής Κατάρτισης» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της ΑνΑΔ «Εγκαθίδρυση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο», που εντάσσεται στην κατηγορία
79315000-5 κατά CPV.

 

Περίοδος:  03/2012–10/2013  

Αποδέκτης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  

Αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των Γραφείων Εξωτερικού του ΚΟΤ

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ετοιμασία εμπεριστατωμένης πρότασης για τα λειτουργικά, διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικά θέματα της αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης των 22  Γραφείων Εξωτερικού του ΚΟΤ, ώστε να εφαρμοστεί ολοκληρωμένα ο νέος ρόλος, δομή και διάρθρωση όλων των Γραφείων του ΚΟΤ στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του έργου είναι η εκπόνηση Μελέτης, η οποία θα βοηθήσει στη σωστή αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των Γραφείων Εξωτερικού του ΚΟΤ με στόχο την καλύτερη γεωγραφική κάλυψη των τουριστικών αγορών, την καλύτερη προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό, καθώς και την καλύτερη  αξιοποίηση  του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε τουριστικής αγοράς με απώτερο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των Γραφείων του Οργανισμού στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η εφαρμογή ενός ορθολογιστικού συστήματος διεύθυνσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό. Οι ειδικότερες ενέργειες του Αναδόχου είναι:

 

 

 • Παρουσίαση της Στρατηγικής Επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή πληροφοριών από τα Γραφεία Εξωτερικού και την Κεντρική Υπηρεσία και εξήγηση του έργου της αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης σε όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους/ λειτουργούς.
 • Σύνταξη και υποβολή των ακόλουθων Εκθέσεων: 

 

-        Έκθεση 1 η “Αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση και & των Γραφείων Εξωτερικού”.

-        Έκθεση 2 η “Διεύθυνση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.

-        Έκθεση 3 η “Θέματα Διαχείρισης Αλλαγών”.

 • Παροχή υποστήριξης στον Οργανισμό στην εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων. 

 

 

Περίοδος: 10/2011– 09/2012  

Αποδέκτης:Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)  

Υπηρεσίες Συμβούλου για το Έργο «Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης, Αναλυτικό Σχεδιασμό και Εφαρμογή της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ)»

 

Σύντομη περιγραφή

Το αντικείμενο του Έργου του Συμβούλου αφορά:

 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης (διάγνωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Συστήματος Μαθητείας, εκτιμήσεις και προβλέψεις για τις ανάγκες/ ζήτηση της ΝΣΜ, εναλλακτικά σενάρια οργάνωσης και λειτουργίας της ΝΣΜ, τεχνική και οικονομική ανάλυσης της ΝΣΜ, καθώς και περιγραφή και τεκμηρίωση της λύσης που προτείνεται ως η καλύτερη δυνατή επιλογή).
 • Αναλυτικός Σχεδιασμός της ΝΣΜ (δομή και διάρθρωση της ΝΣΜ, την οργάνωση και τρόπο λειτουργίας αυτής, τον προσδιορισμό των αναγκών και απαιτήσεων για τη στελέχωσή της με το ανάλογο εκπαιδευτικό προσωπικό, τη διασύνδεσή της με το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας, καθώς και τον μηχανισμό διασύνδεσής της με το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων).
 • Κατάρτιση προγράμματος και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου, καθώς και του αναλυτικού επιχειρησιακού προγράμματος εφαρμογής της ΝΣΜ για το 2011- 2015, περιλαμβανομένης της μεταβατικής περιόδου.
 • Προδιαγραφές Εμπειρογνωμόνων/ Ερευνητών του ΚΕΑ, μέσω της διαμόρφωσης των καθηκόντων και των απαιτούμενων προσόντων  που αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν, βάσει των όσων ορίζονται στην πρόταση για τη ΝΣΜ και στο Μνημόνιο του ΚΕΑ και βάσει των οποίων θα γίνει η στελέχωση του ΚΕΑ.
 • Υποστήριξη της εφαρμογής της ΝΣΜ/ επίβλεψη της υλοποίησης του Έργου της ΝΣΜ, τόσο κατά την εφαρμογή και λειτουργία της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας όσο και του Α’ έτους του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του Έργου.

 

Περίοδος:09/2011- 08/2015

Αποδέκτης:Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Έρευνα αγοράς για τον Τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διενέργεια έρευνας αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, στην κατεύθυνση:

 • Ενδελεχούς εξέτασης των συγκεκριμένων αγορών, εκτίμησης της έκτασής τους, καθώς επίσης και της εις βάθος ανάλυσης των περιορισμών και προοπτικών που καταγράφονται σε σχέση με την ανάπτυξη του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων με έμφαση στους ποδηλατικό, περιπατητικό, οινικό και θρησκευτικό/ πολιτιστικό τουρισμό, τουρισμό φύσης και, εν γένει, τον τουρισμό της υπαίθρου.
 • Εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου marketing για την προώθηση στις συγκεκριμένες αγορές/ χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, γενικός στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη του τουρισμού της Κυπριακής Υπαίθρου, καθώς και των διαφόρων μορφών τουρισμού ειδικών ενδιαφε-ρόντων (όπως π.χ. ποδηλασία, περπάτημα, θρησκευτικός τουρισμός, τουρισμός ευεξίας, κ.α.) ούτως ώστε η Κύπρο να καταστεί ελκυστικός τουριστικός προορισμός. 

 

 

Περίοδος: 05/2011- 01/2012

Αποδέκτης: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)

 

Έρευνα για τις γνώσεις και πρακτικές δημοσίων λειτουργών σε θέματα μεταναστευτικών διαδικασιών/ θεμάτων και συμπεριφορών απέναντι στους μετανάστες Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η εκπόνηση ολοκληρωμένης έρευνας για την ανίχνευση των γνώσεων και των πρακτικών των δημόσιων λειτουργών σε διαδικασίες/ θέματα και συμπεριφορές απέναντι στους μετανάστες ΥΤΧ, οι οποίοι προσέρχονται στις αρμόδιες κυβερνητικές και ημι-κυβερνητικές υπηρεσίες της Κύπρου για τη διεκ-περαίωση διάφορων θεμάτων που τους απασχολούν, στο πλαίσιο της καθημερινής τους ζωής στην Κύπρο. παράλληλα, η Μελέτη εστιάζει στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το επίπεδο των γνώσεων και των πρακτικών των δημόσιων λειτουργών κυβερνητικών και ημι-κυβερνητικών οργανισμών και φορέων, οι οποίοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με μετανάστες ΥΤΧ. 

 

Περίοδος:01/2011 – 06/2011

Αποδέκτης:Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και  Μετανάστευσης (Υπουργείο Εσωτερικών) 

 Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός σε Άτομα 65 ετών και άνω

 

Σύντομη περιγραφή

To Έργο, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την «Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Κύπρο», εντάχθηκε στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση των πολύ-διάστατων ολοκληρωμένων στρατηγικών για την πρόληψη και τη μείωση της φτώχειας συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, της μετάδοσης της φτώχειας από γενιά σε γενιά και της φτώχειας της οικογένειας».

Βασικός σκοπός του Έργου ήταν η ανάπτυξη ενός στρατηγικού πλαισίου αντιμετώπισης του φαινομένου της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού για άτομα 65+, μέσα από την υλοποίηση / εκπόνηση σχετικών ερευνών.

Ειδικότεροι στόχοι του έργου ήταν οι ακόλουθοι:

 • Ανάδειξη καλών πρακτικών αντιμετώπισης (πρόληψη / διαχείριση) του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για άτομα 65+, καθώς και η δυνατότητα εφαρμογής τους στην Κύπρο,
 • Καταγραφή απόψεων των ίδιων των ατόμων, αναφορικά με το φαινόμενο (τρόποι αντιμετώπισης, αναγνώριση φαινομένου, κλπ), ειδικότερα σε σχέση με το βαθμό εξάρτησης από την κρατική παρέμβαση ή το οικογενειακό πλαίσιο (οικονομική στήριξη, κοινωνικοψυχολογική στήριξη, κλπ),
 • Προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, αναφορικά με το φαινόμενο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικά στα άτομα 65+,
 • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην κατεύθυνση σχεδιασμού κοινών στρατηγικών και συνεργασίας μεγάλου φάσματος φορέων.

 

 

Περίοδος:09/2010 – 12/2010

Αποδέκτης:Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός

Παιδιά μεταναστών: Απόψεις, προβλήματα και ανάγκες κατά την ένταξη τους στην κοινωνία με έμφαση στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα

 

Σύντομη περιγραφή

Η εταιρία «ENOROS Consulting Ltd», μετά από σχετική απόφαση της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (Αναθέτουσα Αρχή), ανέλαβε την υλοποίηση έρευνας, η οποία αφορούσε στη διερεύνηση και την καταγραφή των συνθηκών, των προβλημάτων, των αναγκών και των συναισθημάτων, των μαθητών/ριών – παιδιών μεταναστών στην Κύπρο, κατά την ένταξη τους στην κοινωνία, με έμφαση στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Βασική επιδίωξη της έρευνας ήταν να διερευνήσει την κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο, καταγράφοντας τα προβλήματα και τις ανάγκες που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, καθώς επίσης τις απόψεις, τις ανησυχίες και τα συναισθήματά τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε παγκύπρια κλίμακα, την περίοδο Σεπτέμβριο 2010 – Φεβρουάριο 2011 και απευθύνθηκε σε δείγμα 300 και πλέον μαθητών/ριών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τη χρήση ερωτηματολογίου. Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκε καταγραφή των απόψεων για το συγκεκριμένο θέμα, επιλεγμένων μελών της σχολικής κοινότητας (Διευθυντής/ρια και εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων), με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου εντύπου.  

 

 

 

Περίοδος:07/2010 – 03/2011

Αποδέκτης:Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού 

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης– Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ στο Ανθρώπινο Δυναμικό και τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2009 – 2010

 

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του Έργου αποτέλεσε η τεκμηρίωση της συμβολής και η αποτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων της ΑνΑΔ στους επωφελούμενους (άτομα και επιχειρήσεις) των ποικίλων αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης– Σχέδιο Δράσης. Οι δράσεις αυτές στόχευαν στην πρόληψη και στην καταστολή της ανεργίας και απευθύνονταν σε ανέργους, οικονομικά αδρανείς και εργοδοτούμενους επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή προγραμμάτων υποστηριζόταν με μία πολιτική χορηγιών, η οποία προνοούσε την καταβολή χορηγη-μάτων σε εργοδότες ή / και επιδομάτων σε καταρτιζόμενους.

Στόχος του Έργου ήταν η διενέργεια των κατάλληλων ερευνών πεδίου και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, ούτως ώστε η αποτίμηση των επιδράσεων του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης– Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ στο επωφελούμενο ανθρώπινο δυναμικό και στις επωφελούμενες επιχειρήσεις να γίνει με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Οι ειδικοί στόχοι του Έργου ήταν οι ακόλουθοι:

 • Αξιολόγηση του στρατηγικού πλαισίου σχεδιασμού των δράσεων που περιλαμβά-νονται στο Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης– Σχέδιο Δράσης της ΑνΑΔ, το οποίο έχει ως στόχο την πρόληψη και καταστολή της ανεργίας,
 • Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων της κάθε δράσης του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης-  Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ,
 • Αξιολόγηση των μηχανισμών υλοποίησης των δράσεων του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης– Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επωφελουμένων,
 • Αξιολόγηση της συμβολής των δράσεων του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης– Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της Κύπρου.

 

 

 

Περίοδος: 07/2010- 04/2011

Αποδέκτης: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Πανόραμα Επιδράσεων των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΑνΑΔ / ΕΚΤ στο Ανθρώπινο Δυναμικό και στις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2006 – 2009

 

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του Έργου αποτέλεσε η τεκμηρίωση της συμβολής της ΑνΑΔ καθώς και η αποτίμηση της επίδρασης των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΑνΑΔ/ ΕΚΤ στους επω-φελούμενους (άτομα και επιχειρήσεις). Την ομάδα στόχου, κατά την αξιολόγηση, αποτέλεσαν όλα τα επωφελούμενα άτομα και επωφελούμενες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα ΑνΑΔ / ΕΚΤ κατά την προγραμματική περίοδο 2004– 2006 και των οποίων η υλοποίηση αφορούσε την περίοδο 2006 - 2009.

Στόχος του Έργου είναι η διενέργεια των κατάλληλων ερευνών πεδίου και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, έτσι ώστε η αποτίμηση των επιδράσεων των Συγχρηματο-δοτούμενων Έργων ΑνΑΔ/ ΕΚΤ στα επωφελούμενα άτομα και στις επωφελούμενες επιχειρήσεις να γίνει με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Οι ειδικοί στόχοι του Έργου ήταν οι ακόλουθοι:

 • Αξιολόγηση του στρατηγικού πλαισίου σχεδιασμού των δράσεων που περιλαμ-βάνονται στο κάθε Συγχρηματοδοτούμενο Έργο ΑνΑΔ / ΕΚΤ,
 • Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων της κάθε δράσης των Συγχρηματοδο-τούμενων Έργων ΑνΑΔ/ΕΚΤ,
 • Αξιολόγηση των μηχανισμών υλοποίησης των δράσεων του κάθε Συγχρηματο-δοτούμενου Έργου ΑνΑΔ/ ΕΚΤ,
 • Αξιολόγηση της συμβολής των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΑνΑΔ/ ΕΚΤ στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της Κύπρου.

 

 

Περίοδος:07/2010- 04/2011

Αποδέκτης:Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ)  

Μελέτη Αξιολόγησης του Εθνικού Κέντρου EURES Κύπρου για την περίοδο 2006-2009

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του Έργου αποτέλεσε η εκπόνηση μίας Μελέτης αξιολόγησης των δραστη-ριοτήτων της Υπηρεσίας EURES Κύπρου και των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτήν κατά την περίοδο 01/04/2006- 31/03/2009. Οι δράσεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εθνικού Κέντρου EURES, ενώ πήγαζαν από σχετική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Τμήματος Εργασίας.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας EURES αναφορικά με τα ακόλουθα:

 • Επίδραση του EURES και συνεισφορά του στους στόχους του τομέα απασχόλησης.
 • Εφαρμογή του Εθνικού Τριετούς Σχεδίου Δραστηριοτήτων (Activity Plan) του δικτύου EURES για την περίοδο 2007-2010.
 • Ποιότητα των παρεχόμενων προς τους χρήστες υπηρεσιών του EURES.
 • Ποιότητα των επικοινωνιακών μέτρων του EURES, όπως λαμβάνονταν σε Εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αξιολογητής εξέτασε:

 • Την προστιθέμενη αξία (added value) του δικτύου EURES, αναφορικά με το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης στην αγορά εργασίας και τη δημιουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.
 • Την επίδραση στο δίκτυο των μέτρων που έχουν ληφθεί από κάποια Κράτη – Μέλη, αναφορικά με την κινητικότητα των εργαζομένων.
 • Τις επιπτώσεις από την λειτουργία του δικτύου στη στοχοθεσία της ΕΣΑ.
 • Την εφαρμογή των προτεραιοτήτων των κατευθυντήριων γραμμών του EURES για την περίοδο 2007– 2010, στην κατεύθυνση αξιολόγησης του επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας του δικτύου και των σχετικών ενεργειών.  

 

 

Περίοδος: 11/2009 – 7/2010

Αποδέκτης: Τμήμα Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

  Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λεμεσού

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η εκπόνηση του «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λεμεσού», το οποίο περιελάμβανε τις πιο κάτω φάσεις και παραδοτέα :

Φάση Α΄: Αρχική Έκθεση/ Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης και Όραμα Ανάπτυξης και Προόδου των περιοχών Επαρχίας Λεμεσού

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει εν συντομία την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όπως παρακάτω:

 1. Φυσιογνωμία της περιοχής Μελέτης
 2. Κοινωνικοοικονομικό Προφίλ της περιοχής
 3. Οικονομική και Κοινωνική Υποδομή – Αναπτυξιακές παρεμβάσεις
 4. Ανάλυση SWOT (πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές) για την περιοχή Μελέτης
 5. Δημοσιοποίηση – ενεργοποίηση τοπικού δυναμικού

Φάση Β΄: Τελική Έκθεση/ Πρόταση Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Προγράμματος (Προτάσεις έργων & Σχέδιο Εφαρμογής).

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Στόχοι και στρατηγική ανάπτυξης του προτεινόμενου προγράμματος – ορισμός θέματος (ή θεμάτων) συσπείρωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT, για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, τις προβλέψεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, του Επιχειρησιακού προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή, τις εισηγήσεις και απόψεις των τοπικών φορέων και πληθυσμού, καθορίστηκαν η στρατηγική και οι στόχοι του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.

Με βάση την ανάλυση που είχε προηγηθεί, επελέγη ένα κεντρικό θέμα «συσπείρωσης» για την περιοχή παρέμβασης, γύρω από το οποίο διαρθρώθηκε η αναπτυξιακή στρατηγική και εξειδικεύτηκαν οι στόχοι του τοπικού προγράμματος.

 • Πρόταση Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Προγράμματος
  1. Αξιολόγηση αναπτυξιακών προβλημάτων και προοπτικών της περιοχής μελέτης ανά τομέα (πεδίο) και εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περιοχή μελέτης.
  2. Για κάθε Μέτρο που περιλαμβανόταν στα πλαίσια του προτεινόμενου προγράμματος συμπληρώθηκε τυποποιημένο δελτίο με επαρκή ανάλυση σε επίπεδο δράσης.
  3. Συμπληρωματικότητα προγράμματος με λοιπές παρεμβάσεις.   Δεδομένου ότι τα έργα/ δράσεις, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΠ Αειφόρου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του ΕΠ Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή, θα πρέπει να υποδειχθεί συγκεκριμένα τι μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από το τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER, επίσης για τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν συνολικά στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να γίνει αναφορά σχετικά με τη συνέργια αυτών με άλλες παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στην περιοχή στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων.
  4. Χρηματοδοτικό πλάνο - Χρηματοδοτικοί πίνακες   Η εκτίμηση του κόστους του Τοπικού Προγράμματος ήταν ρεαλιστική τόσο σε σχέση με τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής εφαρμογής, όσο και σε σχέση με τις δυνατότητες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013», «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητας» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

 

 

Περίοδος:06/2009 – 12/2009

Αποδέκτης:Αναπτυξιακή Εταιρία Επαρχίας Λεμεσού

Εκ των Υστέρων Αποτίμηση των Έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού για το Στόχο 3 κατά την Προγραμματική Περίοδο 2004-2006

 

Σύντομη περιγραφή

Το παρόν Έργο αφορά στην εκ των υστέρων αποτίμηση των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού (ΕΕΠ) για το Στόχο 3 στην Κύπρο κατά την προγραμματική 2004-2006 και έχει ως στόχο:

 • Τον εντοπισμό των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.
 • Την ανάδειξη των δυνατών σημείων των παρεμβάσεων και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν.
 • Τον εντοπισμό θεμάτων/ προκλήσεων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της αποτίμησης για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Η εκ των υστέρων αποτίμηση θα γίνει κυρίως σε επίπεδο Μέτρου του ΕΕΠ.

Οι βασικοί άξονες της εκ των υστέρων αποτίμησης περιελάμβαναν:

 • Αξιολόγηση των πραγματοποιήσεων (εκροών) και αποτίμηση της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων.
 • Αποτίμηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκαν οι βασικές επιπτώσεις από την υλοποίηση κάθε Μέτρου/ Έργου.
 • Ανάδειξη ισχυρών και αδύνατων σημείων των παρεμβάσεων.
 • Προτάσεις βελτίωσης των παρεμβάσεων που δύναται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 

 

Περίοδος:04/2009 – 12/2009

Αποδέκτης:Γραφείο Προγραμματισμού (Υπουργείο Οικονομικών) 

Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος των Δεικτών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

 

Σύντομη περιγραφή

O Γενικός Στόχος του έργου είναι η βελτιστοποίηση του συστήματος παρακολούθησης των Δεικτών Παρακολούθησης που περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την περίοδο 2007-2013.

Οι Ειδικοί Στόχοι του έργου ήταν:

 • Ο ορισμός κατάλληλων δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων
 • Η επαρκής παρακολούθηση των δεικτών,
 • Η εξειδίκευση των στρατηγικών αξιολογήσεων.

Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

 • Αξιολόγηση της ποιότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών για την προγραμματική περίοδο 2004 – 2006.
 • Αξιολόγηση της ποιότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Δεικτών Παρακολούθησης για την προγραμματική περίοδο 2007– 2013: Καθορισμός επιπρόσθετων δεικτών και ενδιάμεσων στόχων.
 • Στρατηγική Αξιολόγηση των Προγραμμάτων.
 • Προσδιορισμός και εφαρμογή του Συστήματος Δεικτών Παρακολούθησης.

 

Περίοδος:01/2009 –12/2009

Αποδέκτης:Γραφείο Προγραμματισμού (Υπουργείο Οικονομικών)

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αξιολόγησης των Επιδράσεων της ΑνΑΔ στην Κυπριακή Οικονομία

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο εκπονήθηκε στο πλαίσιο τεχνοκρατικής υποστήριξης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων και μηχανισμών, αλλά και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, ο σχεδιασμός ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Αξιολόγησης των Επιδράσεων της ΑνΑΔ στην Κυπριακή Οικονομία θα αναπτυχθεί σε δύο στάδια:

 • Στάδιο Α΄: Διαμόρφωση στρατηγικής σχεδιασμού και ετοιμασία περιγραμμάτων των συσστατικών μερών του ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης, καθώς και περιγράμματος πλάνου για την εγκαθίδρυση και λειτουργία του.
 • Στάδιο Β΄: Πλήρης σχεδιασμός και ετοιμασία αναλυτικών προδιαγραφών των συστατικών μερών του ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης, καθώς και πλήρους πλάνου για την εγκαθίδρυση και λειτουργία του.

 

Περίοδος:10/2008 – 12/2010

Αποδέκτης:Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Εκ των Υστέρων (ex post) Αξιολόγηση του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000 – 2006

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η εκπόνηση της εκ των Υστέρων (ex post) αξιολόγησης του ΕΠΑΑ 2000 – 2006. Η κύρια αναφορά και αφετηρία για την εκ των υστέρων αξιολόγηση ήταν το ΕΠΑΑ (ως προγραμματικό κείμενο), η εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση αυτού, η ενδιάμεση (on going) αξιολόγηση και η επικαιροποίησή της.  

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης (ΣΑ) κατά τον προσδιορισμό της κατάλληλης μεθοδολογίας και των εργαλείων που υποβοηθούν την εφαρμογή της, έλαβε  υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Γ.Δ. Γεωργίας της Ε.Ε. που αφορούν στην «Αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 2000 - 2006» για τα οποία παρέχεται στήριξη από το ΕΓΤΠΕ, καθώς και το Ενημερωτικό Σημείωμα (Information Note) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ex post αξιολόγηση .

Στην κατεύθυνση αυτή, σκοπό της εκ των υστέρων αξιολόγησης αποτέλεσε η παροχή απαντήσεων στα Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης (Common Evaluation Questions), η εξέταση της χρήσης των διαθέσιμων πόρων, της αποτελεσματικότητας καθώς και του αντίκτυπου της στήριξης (impacts). Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης αυτής εξάχθηκαν επίσης συμπεράσματα σχετικά με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων για τη συμβολή της στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠ – Common Agriculture Policy).

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση κάλυψε ερωτήματα αξιολόγησης αλλά εξέτασε ειδικότερα τα αποτελέσματα, τη σχέση τους και τη συνεκτικότητά τους με το ΕΠΑΑ, καθώς και το βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν οριστεί κατά τη διαδικασία προγραμματισμού.

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση επίσης εξέτασε το πώς χρησιμοποιήθηκαν οι χρηματοδοτικοί πόροι, καθώς και τη λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης και υλοποίησης (Άρθρο 64 του Καν. 817/2004 της Επιτροπής).

Οι αναφορές της αξιολόγησης περιλαμβάνουν επίσης μια περιγραφή του προγράμματος, οικονομικές πληροφορίες (απορρόφηση, χρονοσειρές, κλπ), τις απαντήσεις στα Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης και τους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, καθώς και συμπεράσματα και συστάσεις [Άρθρο 65(3) του Καν. 817/2004)]. Σημειώνεται, ότι οι συστάσεις αφορούν την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

Συμπερασματικά, η παρούσα ex post αξιολόγηση ανακεφαλαιώνει και κρίνει το ΕΠΑΑ, ως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, ενώ έχει τη δυνατότητα / προοπτική να παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με την ενδεχόμενη συνέχεια των δράσεων του ΕΠΑΑ για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

 
 
 
Περίοδος:09/2008 – 11/2008
 
Αποδέκτης: INTRAWAY ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ 
 
Εκπόνηση Μελέτης Αξιολόγησης Σχεδίων της Υπηρεσίας Μέριμνας Αναπήρων
 

Σύντομη περιγραφή

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτέλεσε διακριτό μέρος (Υποέργο) μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής παρέμβασης (Έργου) υπό τον τίτλο «ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ» με φορέα υλοποίησης (Τελικό Δικαιούχο) το Τμήμα Εργασίας (Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων). Το προαναφερθέν Έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π) του Στόχου 3 για την Κύπρο (2004-2006), το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. 

Ειδικότερα, αντικείμενο της Σύμβασης αποτέλεσε η Εκπόνηση Μελέτης Αξιολόγησης Σχεδίων της Υπηρεσίας Μέριμνας Αναπήρων τα οποία υλοποιούνται από το Τ.Ε/Υ.Μ.Α, έχουν σχέση με Κατάρτιση & Επαγγελματική Αποκατάσταση, είναι συγχρηματο-δοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι.

Παράλληλα, η μελέτη αυτή οδήγησε στη διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης για το περιεχόμενο, σκοπιμότητα, εύρος, μέσα και τρόπο εφαρμογής αντίστοιχων (ή πλήρως ανανεωμένων) Σχεδίων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο παρέμβασης των Διαρθρωτικών Ταμείων στη Κύπρο (2007-2013).

 

Περίοδος:09/2008 – 12/2008

Αποδέκτης: Τμήμα Εργασίας, Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Ανάπτυξη Μελέτης και Εφαρμογή διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης του έργου «Κατάρτιση Επαγγελματιών Υγείας σε Καινοτόμες Πρακτικές και Μεθόδους με τη Χρήση Ψηφιακών εργαλείων»

 

Σύντομη περιγραφή

Η εταιρία συμμετείχε ως υπεργολάβος στην εκπόνηση της μελέτης: «Ανάπτυξη μελέτης και εφαρμογή διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης», του έργου με τίτλο «Κατάρτιση Επαγγελματιών Υγείας σε Καινοτόμες Πρακτικές και Μεθόδους με τη Χρήση Ψηφιακών εργαλείων» που υλοποιείται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Ειδικότερα, η ENOROS Consulting Ltd ανέλαβε την εκπόνηση της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης, η οποία στόχευε στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από την εκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

α) Επιμέρους συστατικά, διαδικασίες, ρόλοι, πεδία εμπλοκής, κ.α.

β) Βαθμός εκπλήρωσης των στόχων,

γ) Παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση, και

δ) Ευρύτερο Περιβάλλον υλοποίησης του προγράμματος.

 

 

 

Περίοδος:07/2008 – 12/2008

Αποδέκτης:Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) – Προοπτική Α.Ε

 Παροχή Υπηρεσιών για Εκπόνηση Μελετών με Θέμα:
(α)  «Η λειτουργία της ΔΥΑ στο Κυπριακό σύστημα απασχόλησης» και
(β)  «Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Γραφείων Εργασίας»

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης αποτέλεσε η εκπόνηση μελετών, υποστηρικτικών για την λειτουργία του Τμήματος Εργασίας και των Γραφείων Εργασίας. Οι μελέτες με αντικείμενο (α) «Η λειτουργία της ΔΥΑ στο Κυπριακό σύστημα απασχόλησης» και (β) «Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Γραφείων Εργασίας» θα εκπονηθούν για τις ανάγκες του Έργου  «Ανάπτυξη δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1. «Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης» του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό» (Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού για το Στόχο 3). Οι συγκεκριμένες Μελέτες επιδιώκουν αφενός στην συστηματική καταγραφή και παρουσίαση του ρόλου και της λειτουργίας της ΔΥΑ στο Κυπριακό σύστημα απασχόλησης, ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για σκοπούς πληροφόρησης, δημοσιότητας και επικοινωνίας από το Τμήμα Εργασίας και αφετέρου, στην δημιουργία ενός χρηστικού οδηγού για τους Λειτουργούς των Γραφείων Εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο στην διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας των νέων δομών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

 

 

Περίοδος: 04/2008 – 08/2008

Αποδέκτης: Τμήμα Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

 Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων Κατάρτισης 

 

Σύντομη περιγραφή

Το Έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών εξωτερικής αξιολόγησης (on going και ex post) προγραμμάτων κατάρτισης. Ειδικότερα, η ENOROS Consulting Ltd παρείχε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Σχεδιασμό του περιεχομένου και των στόχων της αξιολόγησης κάθε προγράμματος.
 • Διαμόρφωση συστήματος δεικτών αξιολόγησης.
 • Εκπόνηση εντύπων αξιολόγησης.
 • Επίβλεψη – ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης.
 • Επίβλεψη – επεξεργασία των ερωτηματολογίων.
 • Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Περίοδος: 3/2007 – 12/2008

Αποδέκτης: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ Α.Ε

Σχεδιασμός Διασυνοριακού Προγράμματος “Ελλάδα- Κύπρος” (Προγραμματική Περίοδος 2007-2013)

 

Σύντομη περιγραφή

Η ENOROS Συμβουλευτική συνεργάστηκε με την ελληνική εταιρεία συμβούλων, που έχει αναλάβει το σχεδιασμό του Προγράμματος. Ειδικότερα η εταιρία ανέλαβε τα ακόλουθα:

 • Σύνταξη της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης για την περιοχή συνεργασίας,
 • Υλοποίηση έρευνας πεδίου σε φορείς άμεσα εμπλεκόμενους στο νέο πρόγραμμα,
 • Εκπόνηση της στρατηγική του Προγράμματος,
 • Ανάπτυξη συστήματος δεικτών αξιολόγησης και παρακολούθησης,
 • Σύνταξη των χρηματοδοτικών πινάκων.

 

Περίοδος: 1/2007 – 9/2007

 

Αποδέκτης: ΕΕΟ Group S.A